Slušná vize pro Hradec Králové

Slušná vize pro Hradec Králové je programovým prohlášením uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti. Naším cílem je udržet vysokou úroveň života v Hradci Králové, ať už jde o kvalitu veřejného prostoru, bydlení, sociálních služeb, kultury či sportu. 

MODERNÍ A ZELENÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Prosadíme další revitalizace veřejných prostranství ve městě, počínaje opravou Velkého náměstí a významných městských bulvárů. Zasadíme se o minimalizaci ztrát kvalitní půdy při výstavbě v Hradci Králové. Vymezíme nové plochy parků a další zeleně ve městě a budeme pokračovat v řádné péči o stávající zeleň.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

oprava Velkého náměstí, opravy dalších významných prostranství v centru města (ulice Za Korunou, Puškinova a Gočárova), přestupní uzel Fortna, výstavba parků na malém Labském náhonu (Sádky, Pernštejnů, Koželužna), obnova Žižkových a Kubištových sadů, oprava historických Severních teras, řešení lokality Rozárka a přilehlého lesoparku, podpora rekreační funkce Městských lesů HK, park pro volný výběh psů

garantem této oblasti je PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

KVALITNÍ BYDLENÍ A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Finanční prostředky města musí směřovat do obnovy hradeckých sídlišť. Prioritou je dokončení opravy Benešovy třídy. Rovněž podpoříme bytovou výstavbu financovanou z dotací státu. Z hlediska města podpoříme výstavbu bytů přípravou území, tzn. zasíťováním inženýrskými sítěmi, výstavbou komunikaci, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Z pohledu podpory nových pracovních míst prosadíme rozvoj průmyslové zóny u hradeckého letiště a vymezení dalších ploch pro firmy s přidanou hodnotou. Péči je třeba věnovat i stávajícím zaměstnavatelům v Hradci Králové.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

realizace dalších etap rekonstrukce Benešovy třídy, projekty na zklidňování dopravy a zlepšení kapacity parkování v jednotlivých částech města, rozvojová studie letiště a příprava nové průmyslové zóny, výstavba centrály ČSOB a Lesů ČR, podpora Technologického centra HK, nastavení komunikace s investory a stávajícími zaměstnavateli

garantem této oblasti je PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. a PhDr. Martina Vrbová, MBA

UDRŽITELNÁ DOPRAVA A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vhodně nastavený dopravní systém je základním předpokladem fungování města. Podpoříme rozvoj městské i navazující silniční infrastruktury a zároveň budeme prosazovat ekologičtější formy dopravy – MHD, drážní, cyklistickou, pěší. Důležitým úkolem je i další rozšiřování systému třídění odpadů a nakládání s odpady v Hradci Králové.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

dostavba D11 a D35, modernizace a zvýšení kapacity žel. koridorů, pokročení v přípravě III. městského okruhu (Jižní spojka a Severní tangenta), křižovatka Mileta, parkování u FN ve spolupráci s nemocnicí a krajem, obnova vozového parku DP MHK se zaměřením na ekologickou dopravu, optimalizace linkového vedení a jízdních řádů MHD a integrace s regionální veřejnou dopravou (IREDO), preference MHD v rámci inteligentního dopravního systému, dokončení páteřních cyklostezek ve městě (Pouchov-Piletice, Pouchov-Rusek, stezka J. Černého, Plačice-Kukleny), řešení problematických křižovatek a jiných úseků z pohledu cyklistické dopravy, dokončení cyklostezky do Pardubic, pokračování projektu Třídíme v Hradci

garantem této oblasti je Ing. Jan Sedunka

AKTIVNÍ HRADEČÁCI

Život ve městě tvoří především lidé, proto je důležité těm aktivním poskytnout vhodné podmínky pro jejich činnosti, ať už ve sféře sportovní, kulturní či sociální. Je také třeba nastavit vhodné způsoby komunikace mezi občany a vedením města, aby byl hlas Hradečáků slyšet nejen při volbách.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

vybudování fotbalového stadionu a haly pro míčové sporty, podpora dobrovolníků, podpora konání kulturních a sportovních akcí na území města, zvýhodněné jízdné a pronájmy městských prostor pro dobrovolné trenéry

garantem této oblasti je František Řehounek a Bc. Edita Svatoňová.

CHYTRÉ A OTEVŘENÉ MĚSTO

Podpoříme projekty inteligentního dopravního systému a elektronické veřejné správy. K lepšímu fungování města je třeba využívat možností, které nám dávají současné technologie. Pro zajištění veřejné kontroly musí být data poskytována i občanům.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

inteligentní řízení dopravy v Hradci Králové v rámci ITI, portál občana, elektronizace veřejné správy, využití geografických informačních systémů při městském plánování, zapojení do projektů zaměřených na sdílení dat s veřejností (OpenData) a využívání moderních technologií ve fungování města (SmartCities)

garantem této oblasti je Mgr. Zdeněk Mládek

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

Budeme pokračovat v odpovědném hospodaření Hradce Králové a využívání dotačních příležitostí k financování městských investic.

Nejdůležitější projekty k realizaci:

pokračovat v implementaci společné územní strategie Hradecko-pardubické aglomerace (ITI), získávat další dotační prostředky z národních a soukromých zdrojů

garantem této oblasti je Ing. Irena Komárková.

Další programové priority

Kvalitní sociální služby a zdravotnictví

Česká populace stárne a Hradec Králové není v tomto trendu žádnou výjimkou. Sociální a zdravotní služby je třeba přizpůsobit novým výzvám, tedy zejména rozšiřovat nabídku a zkvalitňovat poskytované služby.

 • Prosadíme dokončení projektu na výstavbu domu pro sociální služby v areálu bývalé Koželužny a výstavbu domu pro odlehčovací služby v Honkově ulici
 • Pokročíme v přípravě nové strategie sociálních služeb, jejichž nabídka musí lépe reagovat na stárnoucí populaci v Hradci Králové i v ČR
 • Povedeme jednání se soukromými investory ohledně poskytování potřebných sociálních služeb včetně hospicových služeb

Investice do vzdělání, sportu a kultury

Oblast vzdělání, sportu a kultury je velmi důležitá z pohledu osobního rozvoje nejen hradeckých obyvatel. Důležité je rozdělovat investice rovnoměrně do jednotlivých oblastí a podporovat aktivity zejména našich mladých spoluobčanů.

 • Dokončíme rekonstrukce školních budov a hřišť, podpoříme budování učeben pro odborné předměty a polytechnické vzdělávání na školách
 • Prosadíme další prohloubení spolupráce mezi základními, středními a vysokými školami i mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v regionu
 • Zasadíme se o výstavbu nového fotbalového stadionu jakožto základního předpokladu pro kvalitní fungování fotbalového klubu. Zasadíme se o nalezení strategického partnera pro fotbalový klub (optimálně modelem jako u hokejového klubu), který zajistí další rozvoj ligového fotbalu v Hradci Králové
 • Zasadíme se o dokončení rekonstrukce zimního stadionu včetně potřebného rozšíření jeho zázemí, samozřejmostí je maximálně vstřícný postoj ke strategickému spolumajiteli klubu Mountfield
 • Podpoříme projekt na vybudování nové ledové plochy v areálu ZŠ Štefánikova a sezónního zakrytí bazénu na koupališti Flošna
 • Podpoříme vybudování nové multifunkční sportovní haly zaměřené na basketbal, házenou a podobné sporty
 • Podpoříme sportovní organizace dětí a mládeže jak budováním materiálního zázemí, tak prostřednictvím dotačních programů na fungování a provoz
 • Podpoříme festivaly a další kulturní akce s přínosem pro prestiž města Hradec Králové
 • Prověříme prostory pro zbudování hudební zkušebny pro začínající muzikanty/skupiny

Lepší napojení města na nadřazený dopravní systém

Hradec Králové byl vždy důležitým centrem a významným dopravním uzlem v rámci České republiky. Je třeba tuto roli našeho města dále podporovat, nejlépe zlepšováním dopravní dostupnosti a zvyšováním atraktivity města pro investory.

 • Zasadíme se o lepší dopravní napojení Hradce Králové na nadřazené dopravní systémy (pokračování výstavby dálnic D11 a D35)
 • Zasadíme se o vybudování III. městského okruhu (Severní tangenta, Jižní spojka) a Jižního propojení
 • Zasadíme se o modernizaci a zdvoukolejnění žel. tratí Hradec Králové – Praha, Hradec Králové – Týniště n. O. – Choceň (směr Morava) a Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř.
 • V rámci dlouhodobých koncepcí podpoříme vedení vysokorychlostní trati Praha – Wroclaw přes Hradec Králové
 • Zasadíme se o rozvoj hradeckého letiště a vodní dopravy (rekreační plavby po Labi)